Quách Minh Ngọc
     
Thành Viên: Quách Minh Ngọc
05-01-2019 18:28:41

Có điều gì muốn nói nữa không anh Hoa đã rơi - héo trong chiều nhợt nhạt Sương đã tan. Biển không còn dào dạt Và cuộc đời không phải giấc mơ ngoan.

back to top